รัฐบาลจัดงานเลี้ยงสโมสรสันนิบาต

รัฐบาลจัดเลี้ยงงานสันนิบาต

รัฐบาลจัดงานเลี้ยงสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ”ในหลวง” นายกฯ เป็นประธานกล่าวคำถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อ เวลา 19.00 น.วันที่ 5 พ.ค.ที่ตึกสันไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และภริยา เป็นประธานการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล มีองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ นักการเมือง คณะทูตานุทูตเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยนายกฯ ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ก่อนจะกล่าวคำถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในอภิลักขิตมงคลสมัยที่วันฉัตรมงคลเวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 5 พ.ค.2554 นี้ ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี คู่สมรส คณะทูตานุทูต ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมงานสโมสรสันนิบาตแสดงความจงรัก ภักดี และถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เช่นที่ได้ประพฤติปฏิบัติสืบเนื่องติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี

ตลอด ระยะเวลากว่าหกทศวรรษ นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติ ทรงแสดงให้เป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอดว่า ทรงเป็นประมุขที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ และความรักความสามัคคีของคนในชาติ ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยหลักทศพิธราชธรรมอย่างสม่ำเสมอ ทรงรักและทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎรทุกหมู่เหล่า และมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงให้ลุล่วง สมดังพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” แม้ว่ากาลเวลาได้ล่วงเลยมายาวนานจวบจนปัจจุบัน ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็ยังทรงพระกรุณาทรงงานเพื่ออาณาประชาราษฎร์ไม่เคย เปลี่ยนแปลง ยังทรงรับฟังรายงานสถานการณ์ต่างๆ จากข้าราชการและบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นประจำ ในยามที่พสกนิกรประสบภัยพิบัติ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์และพระบรม ราชานุเคราะห์แก่ราษฎรอย่างทันท่วงที

ตลอดทั้งยังทรงพระกรุณาพระราช ทานแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ของราษฎรอย่างต่อเนื่อง พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระวิริยะอุตสาหะทำนุ บำรุงอาณาประชาราษฎร์ให้มีความผาสุกร่มเย็นโดยถ้วนหน้า ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ และเอื้ออำนวยผลให้พสกนิกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ในท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน อันเป็นหนทางที่ก่อให้เกิดความสงบสุข และความอยู่ดีกินดีที่ยั่งยืน ปวงชนชาวไทยต่างแซ่ซ้องสดุดีและประจักษ์ว่า ทุกสิ่งที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทานแก่ปวงพสกนิกรนั้น ล้วนมาจากพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา ทรงมุ่งหมายให้ปวงประชาดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดการพัฒนาประเทศที่สมดุลและยั่งยืน อาณาประชาราษฎร์จึงเทิดทูนใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทไว้เหนือเกล้าเหนือ กระหม่อม และต่างมุ่งมั่นที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์จรรโลงสังคมไทยให้มีความร่มเย็นก้าวหน้า เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป

ในวาระมิ่งมงคล แห่งวันฉัตรมงคล พ.ศ.2554 ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลประทานชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระบารมีแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศ ทรงสถิตสถาพรในไอศูรย์สิริราชสมบัติ ทรงดำรงเป็นหลักรวมใจแห่งชาติและพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนาน และขอเชิญชวนผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานสโมสรสันนิบาตดื่มถวายพระพรชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมงานได้ดื่มถวายพระพร.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *